Algemene voorwaarden

Definities 
1 Overwijk Digitale Communicatie: gevestigd te Nieuw-Vennep. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 68962126 handelend onder de naam Overwijk Digitale Communicatie.
2 Website: de website van Laura Overwijk, te raadplegen via https://www.eendijkvaneenbaan.com.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Overwijk Digitale Communicatie.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Overwijk Digitale Communicatie en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Overwijk Digitale Communicatie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Overwijk Digitale Communicatie slechts bindend, indien en voor zover deze door Overwijk Digitale Communicatie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1 Alle in de van Overwijk Digitale Communicatie afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Overwijk Digitale Communicatie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Overwijk Digitale Communicatie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst 
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Overwijk Digitale Communicatie en het voldoen aan de daarbij door Overwijk Digitale Communicatie gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Overwijk Digitale Communicatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Overwijk Digitale Communicatie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Overwijk Digitale Communicatie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Overwijk Digitale Communicatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Overwijk Digitale Communicatie heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst 
1 Overwijk Digitale Communicatie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Betaling 
1 Klant dient betalingen aan Overwijk Digitale Communicatie volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Overwijk Digitale Communicatie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Overwijk Digitale Communicatie is gewezen op de te late betaling en Overwijk Digitale Communicatie de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Overwijk Digitale Communicatie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Overwijk Digitale Communicatie kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1 Overwijk Digitale Communicatie staat er voor in dat de dienstverlening voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Overwijk Digitale Communicatie daarvan in kennis te stellen.
3 Indien Overwijk Digitale Communicatie de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Klachtenprocedure 
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Overwijk Digitale Communicatie, dan kan hij bij Overwijk Digitale Communicatie telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Overwijk Digitale Communicatie geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Overwijk Digitale Communicatie binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
1 De totale aansprakelijkheid van Overwijk Digitale Communicatie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
2 Aansprakelijkheid van Overwijk Digitale Communicatie jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Overwijk Digitale Communicatie jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Overwijk Digitale Communicatie.
4 De aansprakelijkheid van Overwijk Digitale Communicatie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Overwijk Digitale Communicatie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Overwijk Digitale Communicatie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Overwijk Digitale Communicatie in staat is adequaat te reageren.
5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Overwijk Digitale Communicatie meldt.
6 In geval van overmacht is Overwijk Digitale Communicatie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud 
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Overwijk Digitale Communicatie.

Persoonsgegevens 
1 Overwijk Digitale Communicatie verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen 
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hageman Marketing & Communicatie gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Overwijk Digitale Communicatie
Rossinilaan 13
2151GX Nieuw-Vennep
tel 0683591196
e lauraoverwijk@gmail.com
KvK 68962126
BTW NL044418425B01